Klauzula informacyjna dla Pacjenta

 1. Administratorem danych osobowych jest Creator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lotnicza 37, 54-154 Wrocław, tel. 71 3620200, e-mail: creator@creator.wroc.pl – dalej Administrator.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@creator.wroc.pl we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pacjentów.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej wielozakresowej w systemie ambulatoryjnym, wizyt domowych oraz ośrodków dziennych, tlenoterapii hiperbarycznej, w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, a także ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego i zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.  Celem przetwarzania danych osobowych jest również prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.  
 4. Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO) i ich sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO), jak również prawo do wniesienia skargi do:
  • Creator Sp. z o.o. – jako Administratora, z siedzibą przy ul. Lotnicza 37, 54-154 Wrocław, tel. 71 3620200, e-mail: iodo@creator.wroc.pl,
  • organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 5. W związku z tym, że dane Pacjentów przetwarzane są przez Administratora do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, ograniczone zostaje prawo Pacjenta do usunięcia danych (bycia zapomnianym – art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w związku z procesem leczenia.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji i realizacji udzielanych świadczeń medycznych, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja świadczeń medycznych.
 7. Dane podane przez Pacjenta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa bądź podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane, podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane, podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów, podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów archiwizacji i niszczenia. Podmioty te, na mocy zawartych umów, upoważnione są przez Administratora do niezbędnego oraz zgodnego z realizacją umowy przetwarzania zgromadzonych danych osobowych.
 8. Dane udostępnione przez Pacjenta nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie –  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 11. Po upływie wymienionych wyżej okresów Administrator niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta.
Kontakt

Gorąco zachęcamy do kontaktu

Przyjedź

ul. Szybowcowa 23
54-130 Wrocław

Zadzwoń

+48 71 715 85 45

Skip to content